Informacja o administratorze danych osobowych i prawach osób, których dane osobowe przetwarza TOMPOL Tomasz Ozimek

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMPOL Tomasz Ozimek. z siedzibą w Łysaków 72, 39-304 Czermin, numer telefonu: + 48 536 271 022 , adres mailowy; biuro@odwodnienia.info.pl (dalej: Administrator lub TOMPOL Tomasz Ozimek),

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Należy się kontaktować się bezpośrednio z Administratora pod numerem telefonu: + 48 536 271 022 lub pod adresem: biuro @odwodnienia.info.pl lub pisemnie na w/w adres z dopiskiem: RODO.

3. Na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), TOMPOL Tomasz Ozimek przetwarza Pani/Pana następujące dane osobowe; imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres korespondencyjny, jako potencjalnego kontrahenta lub jego pracownika lub przedstawiciela.

4. Podstawę prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych i związane z nią cele przetwarzania tych danych, stanowi;
1/ art. 6 ust.1 lit. a RODO w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prowadzenia, za zgodą adresata, marketingu bezpośredniego środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności przekazywania informacji handlowej,
2/ art.6 ust 1 lit. f RODO w odniesieniu do danych przetwarzanych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TOMPOL Tomasz Ozimek – prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności nawiązania potencjalnej współpracy bądź innej relacji umożliwiającej zawarcie umowy w przyszłości, prowadzenia marketingu bezpośredniego realizowanego innymi niż elektroniczne środkami komunikacji, rejestracji zapytania osoby poszukującej kontaktu z TOMPOL Tomasz Ozimek, ustalenia jego przedmiotu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, realizacji roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z tego rodzaju relacji.

5. Administrator, stosownie do okoliczności i w zakresie niezbędnym dla realizacji danego celu, o którym mowa w ust. 4 n/Informacji, może przekazywać Pani/Pana dane osobowe poczcie, podmiotowi obsługującemu system informatyczny TOMPOL Tomasz Ozimek. Pani /Pana dane osobowe Administrator przekaże również na żądanie służb i organów uprawnionych do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie i w celu wymienionej;
1/ w ust.4 pkt 1 n/Informacji będą przetwarzane przez Administratora przez okres ważności udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2/ w ust.4 pkt 2 n/Informacji będą przetwarzane przez czas trwania relacji nie dłużej jednak niż przez 5 lat od ostatniego kontaktu w sprawie, a w przypadku gdyby przed upływem tego okresu zgłoszono roszczenie, przez czas trwania postępowań, chyba, że wcześniej ulegnie zmianie wyżej wymieniona podstawa przetwarzania danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo;
– żądać od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i uzyskać informacji, o których mowa w art. 15 ust.1 RODO;
– uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, niezwłocznego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa
– wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim przypadku dla celów dowodowych prosimy, by cofnięcia zgody dokonać na adres mailowy: biuro@odwodnienia.info.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w formie zautomatyzowanej, w tym nie stosuje profilowania ani też nie przekazuje danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim ani organizacjom międzynarodowym.