Firma TOMPOL została założona przez przed­się­bior­ce z kil­ku­na­sto­let­nim do­świad­cze­niem w zakresie sprze­da­ży ma­te­ria­łów bu­dow­la­nych, głównie po­li­me­ro­be­to­no­wych od­wod­nień li­nio­wych. Obecnie do­star­cza­my swoim Klientom no­wo­cze­sne od­wod­nie­nia liniowe wykonane z twardego po­lipropylenu . Ten bardzo wy­trzy­ma­ły i odporny che­micz­nie materiał do­sko­na­le nadaje się na korpusy korytek od­wod­nie­nio­wych.

Ofe­ru­je­my także szeroką gamę kratek we wszyst­kich klasach wy­trzy­ma­ło­ści, po­cząw­szy od A15, a skoń­czyw­szy na F900. Dy­spo­nu­je­my bardzo szeroką gamą krat ze stali ocyn­ko­wa­nej, stali nie­rdzew­nej tworzywa PP Poliamid , a także z żeliwa sfe­ro­idal­ne­go. Dzięki naszemu dłu­go­let­nie­mu do­świad­cze­niu w branży oraz szerokim moż­li­wo­ściom ze­sta­wie­nia koryt i krat, TOMPOL do­star­cza od­wod­nie­nia liniowe na każdą budowę za­spo­ka­ja­jąc róż­no­ra­kie potrzeby Klientów. Współ­pra­cu­je­my z wy­ko­naw­ca­mi i pro­jek­tan­ta­mi tak, aby zawsze dobrać naj­lep­sze roz­wią­za­nie - zarówno pod względem wy­trzy­ma­ło­ści, jak i estetyki. Korytka do­star­czamy na miejsce budowy według zasady „Na miejsce i na czas”.